Zaznacz stronę

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem strony internetowej www.educhmura.pl

 • 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 4. Platforma edukacyjna – edukacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.educhmura.pl;
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy edukacyjnej;
 6. Usługodawca – Ei System sp. z o. o. ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, NIP: 779-24-28-408, REGON: 360801853 Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553537
 7. Usługa lub Usługi – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy edukacyjnej, wymienione w § 3 Regulaminu;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 9. Umowa – umowa o Świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 10. Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem strony internetowej www.educhmura.pl prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

 

 • 3

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Regulamin obejmuje Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej, jeżeli nie posiadają one odrębnych regulaminów, w szczególności:

 1. założenie przez Użytkownika nieodpłatnego konta na Platformie edukacyjnej;
 2. prezentowanie odpłatnych treści edukacyjnych w ramach założonego konta Użytkownika na Platformie edukacyjnej;
 3. prezentowanie nieodpłatnych treści edukacyjnych w ramach założonego konta Użytkownika na Platformie edukacyjnej;
 4. prezentowanie informacji, w tym także informacji handlowych – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie z treściami zamieszczonymi na Platformie edukacyjnej, w postaci materiałów tekstowych, obrazów czy video;
 5. formularz zamówienia kontaktu ze strony Usługodawcy – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom podanie numeru telefonu w celu zamówienia rozmowy z Usługodawcą (oddzwonienia przez Usługodawcę na podany numer telefonu w godzinach pracy konsultantów Usługodawcy);

 

 • 4

Ogólne warunki korzystania z Platformy edukacyjnej i świadczenia Usług

 1. Usługodawca udostępnia na Platformie edukacyjnej nieodpłatnie Regulamin, z którym Użytkownik ma możliwość zapoznania się.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie akceptował, któregokolwiek z postanowień Regulaminu prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług lub kontakt z Usługodawcą w celu uzgodnienia indywidualnych warunków współpracy.
 4. Korzystanie z Platformy edukacyjnej wymaga założenia nieodpłatnego konta przez Użytkownika
 5. Użytkownik korzystający z Platformy edukacyjnej zobowiązany jest do:
 6. korzystania z Platformy edukacyjnej i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu;
 7. podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli w związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zdecyduje się na dostarczanie lub podawanie informacji lub danych osobowych;
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
 9. poszanowania praw innych użytkowników Platformy edukacyjnej.
 10. Do korzystania z Platformy edukacyjnej i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 11. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, takiego jak komputer, lub tablet, lub telefon, lub tablica interaktywna z dostępem do sieci Internet;
 12. zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej (zaleca się Google Chrom, lub Opera) z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
 13. do założenia konta Użytkownika wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 14. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Platformy edukacyjnej i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym, komputer, lub tablet, lub telefon, lub tablica interaktywna, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 15. Usługodawcy przysługuje prawo zamieszczania na Platformie edukacyjnej Informacji handlowych.

 

 • 5

Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą założenia przez Użytkownika nieodpłatnego konta na Platformie edukacyjnej;
 2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się korzystać Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia działanie Platformy edukacyjnej w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

 • 6

Własność intelektualna

 1. Platforma edukacyjna oraz prezentowane za jej pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach:
 2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 3. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 5. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy edukacyjnej wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach liencji, która każdorazowo określa typ zakupionego produktu.
 7. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Platformy edukacyjnej lub przesyłając Usługodawcy na podany na Platformie edukacyjnej adres elektroniczny informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe oświadcza, iż:
 8. są one wolne od wad prawnych;
 9. nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich;
 10. posiada wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnienia i zgody.

 

 • 7

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie WWW Usługodawcy (https://www.eisystem.pl/content/14-polityka-prywatnosci).

 

 • 8

Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Platformy edukacyjnej i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
 2. potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Platformy edukacyjnej;
 3. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy edukacyjnej;
 4. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
 6. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 7. z winy nieumyślnej Usługodawcy;
 8. z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Platformy edukacyjnej;

za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Platformy edukacyjnej, jak również za szkody, jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi, w szczególności prezentowane na Platformie edukacyjnej informacje.

 1. Użytkownik, udostępniając za pośrednictwem Platformy edukacyjnej treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Platformy edukacyjnej bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.
 • 9

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy edukacyjnej.
 2. Reklamację można składać pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres serwis@eisystem.pl
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana za pośrednictwem Platformy edukacyjnej jest w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie edukacyjnej.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu na Platformie edukacyjnej. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy edukacyjnej i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi dostępu do Usług w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

styczeń 2023, wersja 1.0